Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

Sporten en bewegen is voor alle leeftijden belangrijk. Het draagt bij aan de gezondheid en de sociale samenhang in de gemeente. Dit wil D66 Schagen stimuleren door een breed aanbod van sportvoorzieningen (sportvelden en sporthallen/gymzalen) verspreid over de gehele gemeente. Sportservice Schagen speelt hierbij een belangrijke rol. D66 is voorstander van een financiële prikkel voor de bewoners om daarmee de deelname aan sportactiviteiten te stimuleren.

  • D66 ziet centrale rol voor Sportservice Schagen

D66 ondersteunt de rol van Sportservice Schagen als “het sportloket” voor de gemeente Schagen en de uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid. Sportservice Schagen is bij uitstek geschikt om de samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en welzijnswerk te bevorderen

  • D66 streeft naar een eenduidig en helder subsidiebeleid

Een consistent subsidiebeleid leidt tot meerjarige zekerheid. Binnen het subsidiebeleid moet er aandacht zijn voor eenvoudige aanvraagprocedures, bevordering (extra subsidiëring) van activiteiten voor de jeugd en het toekennen van een subsidiebedrag per jeugd- en 60+lid.

  • D66 streeft naar een intensievere samenwerking tussen (sport)verenigingen

Teneinde de sport in Schagen betaalbaar te houden is D66 voorstander van een verdere en intensievere samenwerking tussen sportverenigingen waardoor de bestaande en nieuw te realiseren sportvoorzieningen optimaal kunnen worden benut. De SportAdviesRaadSchagen is hierbij van belang.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018