Steun ons en help Nederland vooruit

Jij en de gemeente

De gemeente is er voor de inwoners. D66 staat een gemeente voor die goed luistert naar wat er leeft in de gemeente, die heldere taal spreekt en direct en open communiceert.

D66 vindt dat inwoners maximaal betrokken moeten kunnen zijn bij alles wat er speelt in de gemeente.

D66 Schagen staat voor openheid van bestuur. Dat betekent dat de gemeente alle informatie zo snel mogelijk openbaar maakt. Hierdoor worden de inwoners maar ook organisaties zoals bijvoorbeeld dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere maatschappelijke organisaties in een vroeg stadium geïnformeerd over ontwikkelingen. Zij hebben dan de tijd om daarop te reageren. Dit kan op verschillende wijzen worden georganiseerd en per onderwerp verschillen. Zoals ook bij iedere beslissing van de gemeente andere belanghebbenden betrokken kunnen worden.

  • D66 wil het gebruik van het digitaal burgerpanel uitbreiden

Al enige tijd worden de inwoners gevraagd hun mening over specifieke onderwerpen te geven via de digitale enquête. Het is echter onduidelijk of de gemeente de uitkomsten omzet in beleid. Dit moet duidelijker worden en verbeteren.

  • D66 vindt het belangrijk dat inwoners zich kunnen identificeren met de woonomgeving

De gemeente Schagen bestaat uit vele kernen die ieder hun eigen karakter hebben. Inwoners in de kernen voelen zich in het algemeen erg betrokken bij hun directe woonomgeving. Er heerst een grote sociale cohesie. D66 is van oordeel dat voorzieningen zoveel mogelijk in stand gehouden moeten worden.

  • Voortdurend optimaliseren website en gebruik sociale media

Veel communicatie vindt plaats via het internet (bijv. website van de gemeente, Facebook, Twitter, Whatsapp). D66 wil dat deze communicatiemiddelen optimaal worden gebruikt waardoor digitale informatie en diensten laagdrempelig beschikbaar zijn.

D66 wil ook via sociale media inwoners betrekken bij wat er gebeurt in de gemeente.

  • Behoud van onafhankelijke pers

De lokale democratie kan niet zonder onafhankelijke pers. Die draagt zorg voor een onafhankelijke controle van het gemeentebestuur. D66 zet zich in voor het behoud van onafhankelijke en kwalitatief goede pers.

  • Digitale dienstverlening

De gemeente biedt diensten zo veel mogelijk digitaal aan. Inwoners kunnen aanvragen, bijvoorbeeld voor uittreksels, vergunningen en subsidies, digitaal indienen. Bepaalde diensten, zoals identiteitsbewijzen, reisdocumenten, WMO-zaken, worden aan huis aangeboden voor ouderen en mindervaliden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018