Steun ons en help Nederland vooruit

Iedereen doet mee (sociaal beleid)

Alle inwoners moeten de ruimte en kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. Zij worden daartoe uitgedaagd, aangespoord of geholpen. D66 Schagen gaat uit van de mogelijkheden van de betrokkenen en niet van de beperkingen. Maatwerk staat centraal. Inwoners worden gestimuleerd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes te maken om grip op hun leven te krijgen en aan de maatschappij te blijven deelnemen. Kwetsbare inwoners verdienen ondersteuning van de gemeente. Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten de mogelijkheid hebben om volwaardig mee te doen. Een bijstandsuitkering is een overbrugging naar werk. Werk en/of dagbesteding gaan voor uitkering. Dit draagt in positieve zin bij aan de kwaliteit van iemands leven en vergemakkelijkt de stap naar (een terugkeer in) het arbeidsproces.

 Ook in Schagen worden statushouders gehuisvest. In samenspraak met Vluchtelingenwerk Nederland zal de gemeente er naar streven om deze mensen zo snel mogelijk in Schagen te laten participeren en integreren om sociaal isolement te voorkomen.

  • Bijstand eenvoudig organiseren

Alle zaken rond de bijstandsverlening moeten op een zo eenvoudig mogelijke wijze georganiseerd worden. D66 wil in Schagen experimenteren met stimulerende bijstandsregelingen. Hierbij moet gedacht worden aan minder voorwaarden en verplichtingen tot een experiment voor het verstrekken van een basisinkomen.

  • Kansen voor vluchtelingen

D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer deze nieuwkomers Schagen als nieuw thuis krijgen, willen wij vanaf dag één werk maken van hun integratie in onze gemeente door te starten met taallessen. Voor de begeleiding naar werk zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het oorspronkelijke vakgebied van betrokkene.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018