Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg voor iedereen tegen aanvaardbare kosten

D66 vindt het belangrijk dat zorg van hoge kwaliteit is. 

D66 wil dat mensen meer eigen regie hebben en dat passende hulp dichtbij is wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun zorg inrichten.

  • D66 wil minder regels en meer ruimte voor maatwerk

De zorgbehoefte is leidend. Niet langer kwetsbare mensen “persen” in protocollen en indicaties, maar juist omgekeerd: leidend wordt de hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft. Maatwerk dus! Uitgangspunt is dat de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd en niet de patiënt rondom de zorg, de cliënt krijgt meer de regie. De behandelaar (huisarts, specialist) speelt hierbinnen een belangrijke rol. Klachten over de zorg moeten door een onafhankelijke instelling worden behandeld.

  • D66 wil dat zorginstellingen verantwoordelijk worden voor indicatiestellingen

Zorginstellingen zijn goed in staat om, op basis van de door de gemeente vastgestelde uitgangspunten, te kunnen vaststellen welke zorg iemand nodig heeft. De gemeente zal hierbij een meer verbindende, afstemmende en (kwaliteit)bewakende rol hebben. We moeten gaan organiseren op basis van vertrouwen waardoor de bureaucratie in de zorg wordt verminderd.

  • D66 wil een verbindende rol voor wijkteams bij de inzet van zorg

Hierbij is het principe van 1 klant/1 loket leidend. Voorkomen moet worden dat een inwoner met overbodige loketten en meerdere zorgaanbieders te maken krijgt die los van elkaar werken. Het wijkteam moet hierin een centrale rol spelen. Hiervoor moeten de wijkteams kwantitatief en kwalitatief voldoenden op sterkte zijn.

  • D66 wil eerlijke tarieven in de zorg

Door eerlijke tarieven overeen te komen met zorgaanbieders en dienstverleners wordt het mogelijk om goede kwaliteit zorg te leveren en is de continuïteit van zorg te gewaarborgd. Door middel van marktconsultatie wordt bepaald wat eerlijke tarieven zijn.

  • D66 wil dat hulpmiddelen hergebruikt worden.

Hulpmiddelen maken een groot deel uit van de kosten van de zorg. Het is daarom logisch dat gebruikte middelen van goede kwaliteit hergebruikt worden.

  • D66 wil zorg van goede kwaliteit, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar

D66 ziet de noodzaak van een eigen bijdrage om de kwaliteit van de zorg en continuïteit te kunnen blijven waarborgen. Voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage is niet alleen de hoogte van het inkomen van belang maar ook de omvang van de zorgkosten in relatie tot het inkomen. Stapeling van eigen bijdrages voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning moet worden voorkomen.

  • D66 vindt eigen regie en keuzevrijheid belangrijke kernwaarden

En dat geldt ook in de zorg. Het persoonsgebonden budget (PGB) is hiervoor een goed instrument.

  • D66 wil bereikbare en laagdrempelige voorzieningen in de eigen kern

Door bereikbare en laagdrempelige zorgvoorzieningen in de eigen kern kunnen de inwoners zo lang mogelijk regie over hun eigen leven voeren. Mensen met een beperking kunnen zelfstandig wonen, er is goede begeleiding, er zijn toereikende en toegankelijke voorzieningen en zij kunnen deelnemen aan activiteiten die in die kernen plaatsvinden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018