Steun ons en help Nederland vooruit

Goed onderwijs (kansen voor iedereen)

D66 vindt dat iedereen in Schagen zich maximaal persoonlijk, maatschappelijk en economisch moet kunnen ontwikkelen. Iedereen moet tot zijn recht kunnen komen en moet de kans hebben het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven in kleinere klassen.

 Het ideaal van D66 is dat er in iedere kern c.q. wijk een brede school is, met buitenschoolse opvang, sportmogelijkheden en huiswerkbegeleiding, die ook buiten schooltijd multifunctioneel ingezet kan worden. D66 wil daarom samen met openbaar en bijzonder onderwijs zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking, ook in kernen waar nu geen school meer is. Samenwerkingsscholen worden gestimuleerd, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eigen identiteit van het onderwijs. Een brede dorpsschool kan deze verschillende stromingen juist binden. Daarnaast kan een brede school als ontmoetingsplek fungeren.

Het bestuur bepaalt het beleid op de scholen. De gemeente moet daar niet in treden. Onderwijs is voor03 D66 erg belangrijk en wil, daar waar de ontwikkeling van kinderen door problemen op de scholen beperkt wordt, zoeken naar mogelijkheden om de scholen hierin te ondersteunen. Van leerkrachten wordt in deze tijd veel gevraagd, D66 vraagt aandacht daarvoor. D66 wil daarbij ook aandacht voor leerlingen (en ouders) die zich op school misdragen en dat de gemeente met schoolbesturen meedenkt om dit probleem op te lossen.

D66 staat voor “Kansen voor iedereen”.

De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs. Daarom maken we ons in Schagen hard voor goed onderwijs voor iedereen, ongeacht afkomst of leeftijd.

  • D66 wil dat kinderen optimaal aan het onderwijs beginnen

D66 wil voorkomen dat kinderen met een taalachterstand instromen in groep 1 van het basisonderwijs. Wij vinden het daarom belangrijk dat er maximaal ingezet wordt op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het liefst ziet D66 dat voor kinderen de mogelijkheid bestaat om vanaf hun tweede jaar meerdere dagdelen per week naar de VVE te kunnen gaan waardoor ze met een goede basis aan de schoolcarrière beginnen.

  • D66 wil toegankelijk onderwijs voor alle kinderen

Goed onderwijs is essentieel voor alle kinderen. Ook kinderen die hierbij meer begeleiding nodig hebben verdienen goed onderwijs. D66 Schagen vindt dat de gemeente moet zorgen voor passend onderwijs voor alle kinderen in de gemeente. Hierbij moet de gemeente nauw samenwerken met schoolorganisaties en zorgaanbieders in de regio.

  • D66 vindt persoonlijke- en talentontwikkeling belangrijk op basisscholen

D66 vindt dat naast het verwerven van kennis, ook sociale, emotionele en creatieve vaardigheden gestimuleerd moeten worden. Door de overbelasting van de leerkrachten staat deze ontwikkeling onder druk. Waar nodig kan (co)financiering vanuit de gemeente, voor bijvoorbeeld de inhuur van vakleerkrachten voor vakken als muziek, handvaardigheid of drama, een duw in de goede richting geven.

  • D66 streeft naar het ontwikkelen van brede scholen

In een brede school worden alle voorzieningen van voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak gebracht.

Door deze bundeling kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren en aanpakken. Idealiter is dit ook de plaats voor de VVE.

  • D66 streeft naar fitte scholen met aandacht voor bewegingsonderwijs

D66 wil zich actief inzetten voor minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent, al dan niet georganiseerd in samenwerking met lokale sportverenigingen. Bewegen en sport is belangrijk voor de gezondheid maar ook voor sociale samenhang.

  • D66 wil vroegtijdig schoolverlaten voorkomen

Elke vroegtijdige schoolverlater is er één te veel. D66 wil dat de gemeente intensief blijft samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De leerplichtambtenaren en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt moeten sturen op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven naar een samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen uit te vallen. 

  • D66 wil het aantal laaggeletterden fors terugbrengen.

Schagen kent tussen de 2800 en 3700 laaggeletterden. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Het probleem blijft vaak verborgen. D66 wil dat de gemeente – samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers – laaggeletterdheid terugbrengt. D66 wil, naast het verbeteren van de informatie en voorlichting, budgetten beschikbaar stellen voor het financieren van taalcursussen en computerlessen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018