Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën van de gemeente

Schagen is een financieel gezonde gemeente. D66 wil deze lijn doorzetten. Daarom moet ieder jaar de begroting sluitend zijn, de rekening mag niet vooruit geschoven worden. Belastingstijging is een laatste middel om de begroting sluitend te krijgen, eerst wordt naar de eigen organisatie gekeken, en waar mogelijk bezuinigd door efficiënter te werken, of worden plannen herzien of uitgesteld en prioriteiten gesteld.

  • Omvang gemeentelijke organisatie in lijn met takenpakket

Bij de fusie in 2013 is een bezuinigingsdoelstelling geformuleerd. D66 vindt dat deze doelstelling moet worden herijkt nadat alle taken die vanuit de Rijksoverheid zijn overgedragen aan gemeenten. De omvang van de ambtelijke organisatie moet afdoende zijn om de taken goed uit te voeren.

  • Terugdraaien verhoging OZB

In 2016 is de OZB in Schagen met 9% gestegen om accommodaties als dorpshuizen, zwembaden en sportvoorzieningen open te houden. In 2018 wordt het accommodatiebeleid geëvalueerd. Als hieruit blijkt dat de verhoging van de OZB niet nodig was dan is D66 van oordeel dat deze moet worden teruggedraaid.

  • Hervormen belastingheffing

Bij het opleggen van belastingen vindt D66 dat de rekening in principe betaald moet worden door degene die van de diensten gebruik maakt. Daarom wil D66 de heffing van afvalstoffenheffing en rioolheffing verder differentiëren. Een huishouden betaalt voor het aantal leden van het huishouden, zodat de lasten meer in lijn zijn met het werkelijke gebruik. Leges zijn kostendekkend en worden niet als inkomstenbron gebruikt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018