Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Algemene beschouwingen D66 begroting 2020

Inleiding

D66 constateert dat het college in staat is gebleken een sluitende begroting te presenteren. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het niet overhoudt en dat dit alleen kan worden behaald door ingrijpende bezuinigingen.

De financiën

Zuiver begroten. Zoals altijd hamert D66 op zuiver begroten. Ook bij deze begroting is daar weer aanleiding toe. Er is sprake van bezuinigingen om de begroting sluitend te krijgen. Een van de verkiezingsoogappels van het CDA, de huiskamer, sneuvelt als eerste. Dat er nu zo ruim bezuinigd kan worden betekent dat er de afgelopen periode naar het schijnt veel te veel geld in dit project is gestopt of voor begroot. Tonnen die ook anders ingezet hadden kunnen worden. Laat het duidelijk zijn, D66 is een voorstander van dergelijke ontmoetingsplekken maar kritisch op de kennelijke overfinanciering. Dit noodzaakt om alle plannen die voortkomen uit het coalitieakkoord nog eens zeer kritisch te beoordelen op hun financiering.

Het is spijtig te moeten constateren dat de zwakkeren de dupe zijn van een sluitende begroting. Immers er wordt bezuinigd op: de huiskamers, het ouderenpakket, het noodfonds en de eigen bijdrage voor de WMO. Een totaal van ruim € 300.000. De bezuinigingen op het sociaal domein worden door de wethouder van financiën op een redelijk zakelijke wijze gemotiveerd (“hier zijn de grootste tekorten”). Enige empathie voor deze groep mensen uit de samenleving blijkt hier niet uit.

Een andere bezuiniging wordt gevonden in het eigen personeel (front-office, gebiedscoördinator en de ICT), een bedrag oplopend tot € 800.000. Vorig jaar hebben wij aandacht gevraagd voor het “menselijk” gezicht van de gemeente. Met name de medewerkers van de front office en de gebiedscoördinatoren zijn het gezicht van de gemeente en hebben het meeste contact met de bewoners.

D66 betreurt de bezuinigingen op de hierboven genoemde taakvelden en roept het college op hier nog eens kritisch naar te kijken.

Kengetallen. D66 vraagt aandacht voor een paar zeer kritische kengetallen, bijvoorbeeld het incidentiele weerstandsvermogen. De provincie hanteert een streefcijfer van 1,5. Schagen zit daar ver onder met 1,06. Het is aanvaardbaar maar ook maar net. Er hoeft maar iets onverwachts te gebeuren en wij zitten in de problemen.

Reserves. In het verleden konden tekorten in de begroting worden opgevangen door te putten uit de reserves. Meerdere reserves zijn nu vrijwel leeg, waaronder een niet onbelangrijke, de reserve: WMO/minima beleid. Juist deze post zal naar verwachting de komende jaren behoorlijk toenemen. Pijnlijke beslissingen zullen haast onvermijdelijk zijn want veel financiële speelruimte is er niet meer. Ook de algemene reserve put langzaam uit. De wethouder zegt dat zij zich sterk maakt om niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. D66 heeft nu toch stellig de indruk dat dit streven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Immers tekorten worden uit de reserves gehaald. Dit is ook door de auditcommissie geconstateerd. D66 deelt dan ook de zorg van de auditcommissie over de vele onttrekkingen aan de reserves.

Het project de basis op orde. Het college vraagt een aanvullend bedrag van € 150.000 per jaar, buiten de al eerder toegezegde extra € 300.000. Dit loopt op tot € 1,2 miljoen per jaar. D66 heeft hier vragen over gesteld. De beantwoording was in de ogen van D66 niet adequaat. D66 zal deze verhoging dan ook niet steunen en hierover een amendement indienen.

Leges en heffingen. Een kort punt over de afvalstoffenheffing. Het college maakt bij de afvalstoffenheffing een onderscheid tussen 1 ,2, 3, 4 en meer persoonshuishoudens. Onduidelijk is waarom voor een 2 en 3 persoonshuishouden hetzelfde tarief geldt. D66 vraagt het college te onderzoeken of een nadere onderverdeling mogelijk is omdat dit meer recht doet aan “de vervuiler betaalt”.

Samenleving en gezondheid

De gemeente is in staat bleken om binnen redelijke tijd de decentralisaties (WMO/jeugdbeleid/ participatiewet) te implementeren en tot uitvoering te brengen, een prestatie van formaat. Complimenten hiervoor.

De vraag is nu hoe nu verder. Hiervoor is in het komende begrotingsjaar een evaluatie van deze drie decentralisaties voorzien. Belangrijk is de vraag hoe we naar de toekomst de gehele organisatie van het sociale domein moeten gaan inrichten om alle zorg inhoudelijk en financieel beheersbaar te houden. Dit vereist volgens D66 scherpe keuzes en vernieuwingen in de uitvoering, met nadrukkelijke aandacht voor de rol van de inwoners. Daarnaast moet de samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders worden onderzocht. Het aanvraag- en verstrekkingenproces (en daarmee het gehele proces) kan mogelijk efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd. D66 heeft daar uitgesproken ideeën over en wil hier graag over meedenken met het college.

Ruimte en economie, verblijfsrecreatie (recreatie en toerisme)

D66 juicht het toe dat het college werk maakt van het realiseren van bloemrijke gebieden in onze gemeente. Tegen relatief geringe kosten kan hiermee veel natuur worden gerealiseerd hetgeen de flora en de fauna ten goede komt.

De opmerkingen van het college met betrekking tot de stofstofproblematiek in relatie tot de agrarische sector baart de fractie van D66 zorgen. Het college leeft schijnbaar voor wat betreft de stikstofproblematiek in een andere wereld. D66 roept het college op om samen met de agrariërs een toekomstvisie opstellen voor Schagen (mogelijk in Noordkop-verband). Hierbij moet worden nagedacht over: welke bedrijven stoppen, wat zijn de beste locaties, hoe komen wij tot circulaire landbouw, etc. Een dergelijke toekomstgericht inzet helpt de agrariërs in onze gemeente en zou mogelijk een blauwdruk kunnen zijn voor de provincie.

Tenslotte

In onze vorige algemene beschouwingen hebben wij aandacht gevraagd voor een verkeerscirculatieplan. Recent kwam dit weer aan de orde door een brandbrief van de bewoners van de Thorbeckestraat. Zij beklagen zich over de verkeersdrukte in hun straat. Ondanks mooie woorden van verschillende wethouders zijn er geen ontwikkelingen in hun ogen. Het ontbreken van een gedetailleerd verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Schagen is hier naar het oordeel van D66 debet aan. D66 roept het college dan ook wederom op om met spoed een dergelijke plan op te stellen en aan de raad voor te leggen.